خانه موزه کریستف کلمب کجاست؟

حسن نیامبارک
خانه موزه کریستف کلمب، کاشف قاره آمریکا، یکی از جذاب‌ترین جاهای دیدنی جنوا در کشور ایتالیا محسوب می‌شود.