آغاز تدریجی پروازهای هواپیمایی ترکیه و امارات

شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و امارات از اواخر خرداد برخی از پروازهای بین‌المللی خود را دوباره از سر خواهند گرفت.